Algemene voorwaarden – individuele uitlaatservice

Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Opdrachtnemer; Hondenservice Leergierig, gevestigd aan Oosteinde 5, 1678 HP Oostwoud. Hondenservice Leergierig wordt vertegenwoordigd door Laura Fliek.
 • Opdrachtgever; bezitter van de Hond(en).
 • Opdracht; de dienst waarbij de Hond(en) wordt opgehaald, uitgelaten en thuis wordt gebracht.
 • Hond(en); Hond(en) van de Opdrachtgever welke door Hondenservice Leergierig worden uitgelaten. Hierna te noemen Hond.
 • Overeenkomst; het getekende intakeformulier en sleutelcontract, waarbij tevens akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn tegen schade met inbegrip van de Hond. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de hond en is aansprakelijk voor schade die de hond veroorzaakt.
 • De hond dient een deugdelijke identificatie te hebben in de vorm van een chip of een penning.
 • De Opdrachtgever draagt zorg voor de jaarlijkse vaccinaties of titerbepaling.
  Bij het constateren van vlooien dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer direct te informeren.
 • De Opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de Hond aanwezig is op het afgesproken tijdstip; indien de Hond op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.
 • De Opdrachtgever accepteert dat de hond na het uitlaten wel eens nat en vuil kan zijn.
 • Bij verhindering dient de Opdrachtgever minimaal 24 uur van te voren af te zeggen; bij niet of niet tijdig afzeggen worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht (acute gevallen daargelaten).
 • De Opdrachtgever dient vakanties minimaal 2 weken van te voren mede te delen.
 • De Opdrachtgever heeft bij wekelijkse afspraken een opzegtermijn van 2 weken.
 • De Opdrachtgever gaat akkoord met het maken van foto’s / video’s van de Hond en het is Opdrachtnemer toegestaan deze op sociale media en de website te gebruiken. Indien de Opdrachtgever dit niet wenst, dient deze dit voorafgaand aan de overeenkomst per mail aan te geven. De woning van de Opdrachtgever zal niet (herkenbaar) in beeld worden gebracht.

 

Opdrachtnemer (Hondenservice Leergierig)

 • Hondenservice Leergierig verplicht zich om de Hond op de afgesproken tijd en plaats op te halen en uit te laten volgens afgesproken tijdsduur.
 • Hondenservice Leergierig verplicht zich de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren en zorg te dragen voor het welzijn van de hond.
 • Hondenservice Leergierig behoudt zicht het recht te allen tijde de Opdracht op te schorten of te beëindigen indien, gezien de omstandigheden, het uitvoeren van de opdracht onverantwoord is.
 • Hondenservice Leergierig behoudt zicht het recht voor gedurende vakantie en snipperdagen de Opdracht op te schorten. Uiteraard wordt de Opdrachtgever hiervan minimaal 4 weken van te voren geïnformeerd.
 • Hondenservice Leergierig behoudt zich het recht prijswijzigingen en/of wijzigingen in de Algemene Voorwaarden door te voeren. Opdrachtgever dient hier minimaal één maand van te voren over geïnformeerd worden.
 • Bij noodzakelijke medische zorg bij de Hond, wordt de Opdrachtgever z.s.m. gebeld en in overleg de dierenarts ingeschakeld. Indien de Opdrachtgever onbereikbaar is, neemt Hondenservice Leergierig de in haar ogen benodigde acties. Kosten hiervoor zijn voor de Opdrachtgever.


Aansprakelijkheid

 • Hondenservice Leergierig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de Hond. Eventuele kosten (medisch of schade aan derden) wordt verhaald op Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de Hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.
 • Hondenservice Leergierig is niet verantwoordelijk voor schade aan inboedel/woning door natte en/of vieze Hond, maar zal altijd proberen de hond zo schoon mogelijk af te leveren.
 • Hondenservice Leergierig is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
 • Hondenservice Leergierig is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond. Als dit onverhoopt zou gebeuren, zal Hondenservice Leergierig alles in het werk stellen om de hond zo spoedig mogelijk terug te vinden.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om de Opdracht uit te voeren, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Hondenservice Leergierig.
 • Indien Hondenservice Leergierig aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de Overeenkomst.

 

Betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Hondenservice Leergierig (www.hondenserviceleergierig).
 • Betaling geschiedt per factuur en wordt bij eenmalige afspraak van te voren of vlak na afspraak verstuurd. Bij een wekelijkse afspraak wordt de factuur eenmaal per maand gestuurd. Betaling dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.
 • Betaling dient per overboeking of contant te geschieden.
 • Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn laat verstrijken zonder betaling, volgt een herinnering. Deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 • Indien betaling na de betalingsherinnering niet is voldaan, worden de kosten vermeerderd met € 15,= administratiekosten. De betaling inclusief de administratiekosten dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 • Indien de ingebrekestelling niet tijdig is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten die hieruit voortvloeien zullen op de Opdrachtgever worden verhaald.
 • Indien na de betalingsherinnering de factuur niet is voldaan, wordt de Opdracht gestaakt.


Annuleren

 • Annuleringen kunnen tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip kosteloos geannuleerd worden.
 • Annulering binnen 24 uur worden volledig doorbelast.
 • Vakanties dienen minimaal twee weken voor aanvang bekend gemaakt te worden.
 • Hondenservice Leergierig heeft het recht te allen tijde de Opdracht te annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden. De Opdracht wordt dan uiteraard niet gefactureerd.

 

Klachten

 • Een klacht dient telefonisch en/of schriftelijk te worden gedaan binnen 48 uur.
 • Hondenservice Leergierig zal binnen 48 uur reageren op de klacht en binnen alle redelijkheid een geschikte oplossing bieden.


Slotbepaling

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.